EMO´DAN YEKSEM SONUÇ BİLDİRGESİ
EMO Antalya Şubesi 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi sonuç bildirgesini yayınladı
Tarih: 8.1.2020 18:17:57/ 42002okunma / 0yorum

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Yenilenebilir Enerji ile ilgili tüm paydaşların yoğun ilgi ve katılımıyla Antalya´da gerçekleştirilen, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması, yenilenebilir enerjinin geleceğine ışık tutarak kamuoyu ile paylaşılması amacıyla onuncusu düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi´nin sonuç bildirgesi yayınlandı.

X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Antalya`da gerçekleştirildi. Akademisyenler, Odamızın yönetici ve üyeleri, TMMOB`a bağlı odaların üyeleri ve temsilcileri, mühendisler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üretici, tüketici ve kullanıcılar, teknik elemanlar, ülkemizin birçok bölgesinden sektörün tüm bileşenleri Antalya`da gerçekleşen 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi´nde bir araya geldi.

Sempozyum, Yürütme Kurulu Başkanı Şaban Tat´ın konuşması ile açılmış, Düzenleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Şükrü Özen, EMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Sempozyum kapsamında; Güneş Enerjisi,  Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, Jeotermal Enerji, Biyokütle-Biyogaz, Dalga Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Kent ve Enerji, Enerji Politikaları, Enerji ve Çevre, Enerji Verimliliği, Enerji Mevzuatı ve Hukuku, Mikro Şebekeler ve Dağıtılmış Sistemler ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ekolojik yaklaşımların da ele alındığı sempozyumda 14 oturumda 65 sözlü, 6 poster bildiri sunulmuş olup, 30 çağırılı konuşmacının katıldığı 6 panel düzenlenmiştir.  Sempozyumu 906 katılımcı takip etmiş olup, sempozyum süresince mühendisler, sanayiciler, kamu yetkilileri ve tüm sektör paydaşları bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkanı buldular.

Sempozyum sonunda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm teknolojilerindeki gelişmeler ile enerji-çevre ve ekolojiye ilişkin değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:

İnsanlık tarihine bakıldığında, endüstrileşme ve modernleşme sürecinde temel amaç toplumsal refaha ulaşmak olmakla birlikte, bu süreçte ortaya çıkan hava, su ve toprak kirlenmesi ve diğer çevresel sorunlar yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu durumda, Sera gazı salınımına yol açan fosil yakıtların kullanımına alternatif olarak güneş, hidrojen, biyo-kütle, rüzgar, biyo-gaz, dalga, hidrojen vb. alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte, ülkemizde üretimin ve temel girdilerinden olan enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmakta, nüfus artışı, metropolleşme ve kişi başına düşen enerji tüketimindeki artış gibi unsurlar da dikkate alındığında enerjiye olan talebin artacağı öngörülmektedir.

Hali hazırda üretilen enerjinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan sağlanmakta olup enerjide dışa bağımlı sürdürülmemesi gereken bir durum söz konusudur. Gerek enerjideki dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve gerekse temiz ve yaşanabilir bir çevre için toplam enerji üretimimiz içerisinde yenilenebilir kaynakların payının artırılarak bu alandaki kapasitenin etkin ve verimli kullanılarak enerji üretilen kaynaklarda çeşitliğin artırılması güçlü bir ekonomi ve ulusal bağımsızlığımız için stratejik öneme sahiptir.

İş ve istihdam olanaklarının yaratılması, hayat standardının iyileştirilmesi, kalkınma, sosyal yaşam ve ekonominin ana parametresi olması nedeniyle, günümüzde kaynağını yerli unsurlardan alan yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önem arz ettiği açıkça görülmektedir.

Fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişiklerine yol açması insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum doğayla uyumlu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır.

Gelinen noktada yaşanacak bir dünya için, ekolojik derinliği ve dengeyi esas alan, insanın doğaya karşı üstün bakış açısından vazgeçerek, çevre ve ekoloji dengesini tesis edecek yaklaşımların benimsenmesi önemli görülmektedir.  

Elektrik üretiminde kamusal planlamanın işlevsizleştirilmesi, kamusal denetimin azaltılması, kamu üretim tesislerinin bir bölümünün özelleştirilmesi, elektrik üretiminde sürekli olarak özel sektöre ağırlık verilmesini içeren süreç uygulamada ciddi sorunlar doğurduğu gibi, bu alandaki rekabet ortamını ortadan kaldırarak tekelleşmelere de yol açtığı görülmektedir.

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

Sempozyumda öne çıkan bu değerlendirmeler sonucu aşağıdaki önerilere ulaşılmıştır;

  1. YEK üretim tesislerinin kurulumunda, halkın bilinçlenmesi ve sermayenin tabana yayılması adına "Enerji Kooperatifleri" uygulamasının önündeki engeller kaldırılarak, kooperatiflerin yaygınlaştırılması için gerekli yapısal dönüşümler yapılmalıdır.
  2. Stabil üretim dengesi olmayan YEK üretim tesislerinin, dezavantajını ortadan kaldıracak olan depolama ve batarya teknolojileri konusunda akademik çalışmaların teşvik edilmesi, bu alanda yürütülen/sunulan projelere ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik verilmesi, öncelikli alan olarak desteklenmesi önem arz etmektedir.
  3. Yenilenebilir enerji Kaynakları ile ilgili teknolojide yerli üretimin desteklenmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında çağın ihtiyaçlarını da dikkate alan evrensel ölçülerde eğitim politikalarının uygulamaya konması gerekmektedir.
  4. Enerjinin verimli ve etkin kullanımına yönelik gerekli çalışmalar yapılmalı, bu alandaki projeler desteklenmeli, toplumsal bilinç oluşturmak için ilköğretimden başlayan eğitim programları hayata geçirilmeli, enerjinin verimli kullanımı izlenmeli, verimsiz enerji kullanımına karşı önlemler alınarak, enerjideki kayıp kaçak oranları kabul edilebilir sınırlara çekilmelidir.
  5. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yer seçimlerinde doğal hayatın korunması noktasında yaşanan olumsuz örneklerin giderilmesi ve bu noktadaki yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. 
  6. İletim ve dağıtım şebekesi göz önüne alınmadan plansız bir biçimde kurulan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin sistem bağlantıları ulusal enerji şebekesinin işletilmesinde sorunlara neden olmakta, bu alanda planlamalar yapılarak kapasite artış hedefleri doğrultusunda şebeke alt yapısının güçlendirilmelidir.   
  7. Daha temiz çevre ve yaşanabilir bir dünya için, ekolojik dengeyi önceleyen, insanın doğal kaynakları sınırsızca ve tek taraflı kullanabileceği bakış açısı yerine, çevre ve ekoloji dengesini tesis edecek anlayışın benimsenmesi önemli görülmektedir. 
  8. YEK yatırımlarında, yerli teknoloji ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan YEKA kaynak tahsisleri amacına ulaşmadığı gibi sektörün sermaye olarak daha küçük ölçekli bileşenlerinin gelişmesini önlemektedir. YEK tesislerinin toplam kurulu gücü içerisindeki payı konusunda ETKB tarafından belirlenen 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi adına, revize strateji ve eylem planları oluşturulmalıdır.
  9. Yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçiş için mastır planı yapılmalı ve taviz verilmeden uygulanmalıdır. Ülkemizde YE alanında yapılacak yatırımlar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, güçlü bir ekonomi, yeni iş ve istihdam imkânı, YE teknolojileri alanında Pazar payı, temiz ve yaşanabilir bir çevre için son derece önemli olup, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılması büyük önem taşımaktadır.                                                  

Sempozyuma bildiri gönderen ve sunan üniversiteler ve diğer kurumlardan katılımcılara, oturum ve panel yöneticilerine, panelistlere, kurullardaki üyelere, sempozyumun gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız.

                                                                                                                     Şaban TAT

                                                                                    EMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

                                                                                                 YEKSEM Yürütme Kurulu Başkanı

Anahtar Kelimeler: YEKSEM SONUÇ BİLDİRGESİ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
ULAŞIM PERSONELİNE EĞİTİM
ULAŞIM PERSONELİNE EĞİTİM
Ulaşım personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi
BÖCEK´TEN SAHİL AÇIKLAMASI
BÖCEK´TEN SAHİL AÇIKLAMASI
ABB Başkanı Böcek, ‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız”
GÜLVEREN´DE ÖRNEK DÖNÜŞÜM
GÜLVEREN´DE ÖRNEK DÖNÜŞÜM
Kepez Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi´ne ilk kazma vuruldu.
ŞAFAK MAHALLESİ GÜZELLEŞİYOR
ŞAFAK MAHALLESİ GÜZELLEŞİYOR
Başkan Hakan Tütüncü, dört başı mamur güzel bir Şafak Mahallesi için çalıştıklarını söyledi.
BAŞKAN TÜTÜNCÜ LÖSEV´DE
BAŞKAN TÜTÜNCÜ LÖSEV´DE
Hızla büyüyen LÖSEV gönüllü toplantısına Başkan Hakan Tütüncü de katıldı
BÖCEK ELAZIĞ EKİBİNE PLAKET VERDİ
BÖCEK ELAZIĞ EKİBİNE PLAKET VERDİ
ABB Başkanı Böcek Elazığ´da görev alan ekibe plaket takdim etti
TÜTÜNCÜ´DEN ANLAMLI ZİYARETLER
TÜTÜNCÜ´DEN ANLAMLI ZİYARETLER
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü depremi yaşayan illerin derneklerine taziye ziyareti yaptı
MECLİSTEN ESEN´E YURT DESTEĞİ
MECLİSTEN ESEN´E YURT DESTEĞİ
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ‘yurt´ için tam destek aldı
KEPEZ´DE CADDELERE MAKYAJ
KEPEZ´DE CADDELERE MAKYAJ
Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi´nde 2012 yılında açtığı Ahmet Hamdi Akseki Caddesi´nin üst yapısını yeniliyor. Başkan Hakan Tütüncü, yenileme çalışmasıyla caddeyi alımlı ve görkemli hale getireceklerini söyledi. Bölgesine değer kazandıran ve ulaşımı kolaylaştıran Ahmet Hamdi Akseki Caddesi, mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar ulaşıma açılamamıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet sorunlarının çözülmesinden sonra Fen İşleri Müdürlüğü, bu caddenin yapımını 2012´de başlatmıştı. O yıl içerisinde yapımı tamamlanan 30 metre genişliğinde, 1200 metre uzunluğundaki yol soğuk asfaltla kaplanmış ve yolun orta refüjü, yağmur suyu drenajı ve kaldırımı da yapılmıştı. Akdeniz Sanayi Sitesi´ne ulaşımı sağlayan 75. Yıl Caddesi ile 4282 Sokak´ı birbirine bağlayan yeni yol, çevresindeki parsellere konut yapımını hızlandırmıştı. Tütüncü Şafak Mahallesi´nde Kepez Belediyesi Meclisi de, 2014´te aldığı kararla bölgedeki ulaşımı rahatlatan bu caddeye Ahmet Hamdi Akseki´nin ismini vermişti. Geçtiğimiz günlerde Şafak Mahallesi´ni ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü de Ahmet Hamdi Akseki Caddesi´nin üst yapısını yenileyeceklerinin müjdesini vermişti. Caddede, Mahalle Muhtarı Metin Şimşek´le incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada caddenin dönemlerinde mülkiyet sorunlarını çözerek açtıkları önemli ve özel bir bağlantı yolu olduğunu söyledi. “Alımlı ve görkemli bir cadde olacak” Caddenin, Akdeniz Sanayi Sitesi´ni, çevre yollarına ulaşımı sağlayan 75 yıl Bulvarı´na bağlandığını belirten Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Ahmet Hamdi Akseki Caddesi, Şafak Mahallesi´ne değer de kazandırdı. Bu cadde açılalı 8 yıl oldu. 8 yıl içerisinde o yolun çevresi yeni binalarla doldu. Şimdi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi´nin baştan aşağıya yenileceğiz. Caddenin sıcak asfaltını Mart ayına kadar tamamlayacağız. Refüjünü, kaldırımını daha düzgün hale getireceğiz. Işıklandırmasıyla da özel bir cadde haline gelecek. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi, diğer caddelerimizde kadar alımlı, görkemli bir cadde olacak.” Ahmet Hamdi Akseki adına kitabe Caddeye çok özel bir isim verdiklerine işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “. Ahmet Hamdi Akseki çok önemli bir değerimiz. Bu güzel Antalya şehrinin yetiştirdiği çok önemli büyüklerimizden birisi olan Ahmet Hamdi Akseki´nin hatırasını Şafak Mahallesi´nde yaşatmış olacağız. Ahmet Hamdi Akseki adına özel bir kitabeyi caddeye yerleştireceğiz.” İfadesini kullandı.
BAŞKAN BÖCEK MİSAFİR AĞIRLADI
BAŞKAN BÖCEK MİSAFİR AĞIRLADI
İtalyan Başkonsolos Giorgio´dan Başkan Böcek´i ziyaret etti
DÖNÜŞÜM İÇİN NOTER PROTOKOLÜ
DÖNÜŞÜM İÇİN NOTER PROTOKOLÜ
Kepez Belediyesi Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi için noter protokolü imzaladı
BÜYÜKŞEHİR´DEN ÖNEMLİ ÇALIŞTAY
BÜYÜKŞEHİR´DEN ÖNEMLİ ÇALIŞTAY
Antalya Büyükşehir Belediyesi´nde Marka Şehir Çalıştayı yapıldı
TÜTÜNCÜ´DEN ŞAFAK´A İKİ MÜJDE
TÜTÜNCÜ´DEN ŞAFAK´A İKİ MÜJDE
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Şafak Mahallesi´ne, taziye evi ve kurs merkezi açıyoruz" dedi
ANTALYA OSB´DEN AFYON ZİYARETİ
ANTALYA OSB´DEN AFYON ZİYARETİ
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve ekibi Afyon´daki OSB´leri ziyaret etti
KONYAALTI´NDA ENGELSİZ HAYAT
KONYAALTI´NDA ENGELSİZ HAYAT
Konyaaltı Belediyesi engelli bireylere ulaşım kolaylığı sağlıyor
GÜLLÜK CADDESİNDE İŞLEM TAMAM
GÜLLÜK CADDESİNDE İŞLEM TAMAM
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi asfaltında ikinci etabı da tamamladı
MÜFTÜLÜK TIRLARI YOLA ÇIKTI
MÜFTÜLÜK TIRLARI YOLA ÇIKTI
Antalya İl Müftülüğü´nün yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı
´DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN EMRİNDEDİR´
´DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN EMRİNDEDİR´
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü; “Devletimiz milletimizin emrindedir” dedi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
6.0351
EURO
6.5435
Çoban uyudu mu kurt emin olur.

Mevlana
Antalya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:21 08:01 13:10 15:42 18:01 19:28
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4
Dolma iç için kullanacağınız pirincinizi mutlaka ılık suda bekletip yumuşatın ve nişastasından arındırmak için birkaç defa sudan geçirin. Böylece içinin sert kalmasını önlersiniz. Dolmamızın daha lezzetli olması için sızma zeytinyağı kullanın.

Dolma - Sarma Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
18 Şubat 2020 Salı